SMS

 

 

 

W Air Res Aviation naszym celem jest osiągnięcie najwyższych standardów bezpieczeństwa w prowadzonych operacjach lotniczych. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (z ang. Safety Management System-SMS), definiowanego jako systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem, uwzględniające niezbędną strukturę organizacyjną, przypisanie odpowiedzialności, politykę oraz procedury.

 

SMS charakteryzuje się aktywnym poszukiwaniem zagrożeń, oceną prawdopodobieństwa ich wystąpienia i konsekwencji, jakie mogą wywołać, w celu zapanowania nad nimi poprzez szereg działań zapobiegawczych. System oparty jest na formule zarządzania bezpieczeństwem, zorientowanej na zapobieganie zdarzeniom lotniczym, poprzez gromadzenie pochodzących z różnych źródeł informacji i danych o potencjalnych zagrożeniach, a następnie ich analizie i podejmowaniu działań zapobiegawczych i/lub korygujących, adekwatnych do otrzymanych wyników analiz. Takie wszechstronne i interdyscyplinarne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych umożliwia skuteczne i efektywne zapobieganie wypadkom lotniczym. Celem SMS jest zapewnienie bezpieczeństwa, rozumianego jako stan, w którym ryzyko wyrządzenia szkody osobie lub mieniu jest zredukowane do akceptowalnego poziomu, znajduje się poniżej takiego poziomu i jest utrzymywane na takim akceptowalnym poziomie lub poniżej niego poprzez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem.

 

Planowanie i wdrożenie SMS jest procesem, którego realizacja wymaga zaangażowania wszystkich osób wykonujących na lotnisku jakiekolwiek czynności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo. Zgodnie z podręcznikiem "Safety Management Manual" (ICAO Doc 9859) do SMS wiedzie droga, na które kolejno składają się:

•planowanie,

•zaangażowanie kadry kierowniczej,

•organizacja,

•identyfikacja zagrożeń,

•ewaluacja ryzyka,

•zapewnienie zdolności do prowadzenia badań w dziedzinie bezpieczeństwa,

•zapewnienie zdolności do prowadzenia analiz w dziedzinie bezpieczeństwa,

•promocja bezpieczeństwa i kreowanie Zespołowej Kultury Bezpieczeństwa,

•nadzór dokumentacji i zarządzanie informacją,

•stały nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa.

Osiągnięcie celu jest możliwe poprzez:

  • skuteczne wdrożenie systemu zgłaszania zdarzeń, które mogą narazić na niebezpieczeństwo operacje prowadzone przez Air Res Aviation,
  • przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, wraz z spełnianiem standardów i uwzględnianiem najlepszych praktyk,
  • prowadzenie stałej identyfikacji zagrożeń oraz analizy ryzyka

Zdarzenia oraz zaobserwowane okoliczności potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych można zgłaszać w następujący sposób: